ผมรู้แล้วว่าทำไมผู้ชายถึงเลว

By on Sep 15, 2008 in thai | 1 comment

Share On GoogleShare On FacebookShare On Twitter

คุณคงจะได้ยินผู้หญิงพูดว่า “ผู้ชายมันก็เลวกันทั้งโลก” แนวความคิดนี้เป็นทียอมรับกันแพร่หลายมากในปัจจุบัน การสำรวจเบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้หญิงที่ผ่านการอกหักมาแล้ว ไม่ต่ำกว่าสามครั้งจะมีแนวโน้มคล้อยตามแนวความคิดนี้ มากเป็นพิเศษ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีสถาบันวิจัยใด ทำการค้นคว้าทดลองอย่างจริงจัง พอที่จะสรุปได้ว่าสมมุติฐานนี้เป็นจริงหรือไม่ เข้าใจว่าเป็นเพราะการสุ่มตัวอย่างผู้ชายทั้งโลกนั้น ต้องใช้งบประมาณมหาศาล อีกทั้งในปัจจุบัน กระบวนการตรวจสอบ ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็น “ชายแท้” หรือไม่นั้นก็ยังมีค่าความคลาดเคลื่อนมากเหลือเกิน หากว่าแนวสมมุติฐานนี้เป็นจริง ผมขอเสนอหนึ่งทฤษฎีที่อาจจะสามารถนำมาอธิบายได้ว่า ทำไมผู้ชายสมัยนี้ถึงเลว

ย้อนกลับไปในสมัยที่ผู้ชายดีๆ ยังมีอยู่มากบนพื้นโลก ผู้ชายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสุภาพบุรุษ ผู้ดำรงตนอยู่ในคลองธรรมอันควร และไม่เคยได้นำตัวเองไปสุ่มเสี่ยง ต่อสิ่งอบายทั้งหลายแต่อย่างใด แต่ทั้งๆที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ดีเหล่านั้น ผู้ชายเหล่านี้กลับไม่ได้รับความสนใจ จากผู้หญิงเท่าที่ควร ที่รักดีนั้นถูกมองเป็นน่าเบื่อ ที่มั่นคงนั้นถูกเห็นเป็นจืดชืด ผู้หญิงกลับลุ่มหลงในคุณสมบัติด้านตรงข้าม กับที่พวกเขามีโดยสิ้นเชิง จนถึงขนาดมีคำกล่าวว่า “ผู้หญิงมักชอบผู้ชายเลว” เหตุการณ์เป็นเช่นนี้มานับร้อยๆปี จากทฤษฎีการอยู่รอดของ Charles Darwin ที่กล่าวไว้ในทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติว่า คุณสมบัตที่ดี่ที่เอื้ออำนวยต่อการอยู่รอดนั้น จะถูกถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลาน แต่คุณสมบัติที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์นั้นจะลดน้อยลง และหาได้ยากขึ้นเรื่อยๆในรุ่นต่อๆไป ตลอดระยะเวลาร้อยๆปีนี้ พันธุกรรมของผู้ชาย ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ ยีนส์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเลวๆ ได้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อสงผลต่อความดึงดูดใจจากผู้หญิงนั่นเอง

นักวิทยาศาสตร์บางท่านตั้งข้อสังเกตุว่า อัตราการเพิ่มของยีนส์เลวในผู้ชายนั้น เพิ่มขึ้นทุกปีจนอาจจะอยู่ในระดับ “เลวกว่าหมา” ก็เป็นได้ แม้จะมีผู้หญิงที่ยังมีความสนใจในผู้ชายดีอยู่บ้าง แต่นั้นก็เป็นเพียงผู้หญิงส่วนน้อยในสังคม นักวิทยาศาสตร์ยังได้กล่าวเตือนผู้ชายในปัจจุบัน ที่ยังฝืนทำตัว “รักดี” อยู่ว่า พวกเขาได้ทำตัวฝืนวิถีของธรรมชาติอยู่ ผู้ชายจะเลวนั้นเป็นสิ่งถูกต้องแล้ว การที่ผู้ชายที่เลวกว่าหมา แต่ก็ยังมีผู้หญิงมารักนั้นเป็นข้อพิสูจน์หนึ่ง ว่าการคัดสรรของธรรมชาติใ ห้ผู้ชายเลวนั้นเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้ว